Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Četvrti set Često postavljanih pitanja

Datum objave: 15.10.2020 12:28 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći četvrti set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa:


PROJEKAT ELEKTRONSKE FISKALIZACIJE -  PITALI STE PORESKU UPRAVU

Ako poreski obveznik ima centralnu bazu podataka svih izdatih računa, i računar je registrovan kao ENU, da li je onda u slučaju kvara računara potrebno da se isti odjavljuje i prijavljuje novi ?

 Obveznik fiskalizacije je dužan da registruje svaki ENU po poslovnom objektu. ENU je uređaj putem kojeg se ostvaruje promet i na kojem se vrši generisanje i štampanje fiskalnog računa. Prilikom dodavanja novog ENU ili odjavljivanja postojećeg ENU, promjenu je neophodno registrovati putem SEP portala. Ovo iz razloga što centralni sistem za elektronsku fiskalizaciju PU (CIS EFI PU), za svaki ENU u poslovnom objektu generiše poseban kod, koji je neophodno da obveznik fiskalizacije sačuva u memoriji ENU.

U XML poruci za račun šta znači atribut Pojednostavljeni račun?

Samo za posebne situacije izdavanja računa, zasad jedina takva definisana situacija je izdavanje računa preko SEP portala (za bezgotovinske). Više o ovome vidjeti u Funkcionalnoj specifikaciji V3, poglavlje 5.4.2 Fiskalizacija bezgotovinskih računa, Fiskalizacija bezgotovinskih računa korišćenjem samouslužnog EFI portala (SEP). 

U principu za proizvođače naplatnih uređaja i softvera je to uvijek NE, prema trenutnoj regulativi.

 U XML poruci za račun postoji artibut Izuzeće od PDV (3.7.1.85. Isti porez: oslobođeno od PDV-a ) . Pojasniti tabelu 122 , šta znači izuzeće tipa 1, izuzeće tipa 2 i kad koji treba koristiti?

Zakon o PDV-u član 26, član 27, član 28, član 29, član 30, opisuju sve tipove izuzeća od PDV-a.

Vrijednosti nabrojanih stavki za izuzeće od PDV-a navedene su u tabeli u 119 Tehničke specifikacije V02.

Vrijednost                                 Opis

VAT_CL26                                 Oslobođenja od javnog interesa

VAT_CL27                                 Ostala oslobođenja

VAT_CL28                                 Oslobođenja kod uvoza proizvoda

VAT_CL29                                 Oslobođenja kod privremenog uvoza proizvoda

VAT_CL30                                 Posebna oslobođenja

U XML poruci za račun postoji atribut Vrsta računa koji izdaje kupac i dato je objašnjenje da se popunjava samo ako se račun izdaje automatski? Šta to znači?

U Funkcionalnoj specifikaciji v02 i Tehničkoj specifikaciji V02 postoji neusaglašenost. U tehničkoj specifikaciji samo treba umjesto „Unosi se samo ako se račun automatski izdaje.“ stajati „Unosi se samo ako se račun samo-izdaje.“ Na engleskom je dobra formulacija self-issued ali na crnogorskoj je malo nespretno formulirano.

U slučaju da se radi o samoizdavanju računa (poreski obveznik izdaje svoj ulazni račun koji se mora fiskalizirati) poreski obveznik mora poslati koji je razlog samo-izdavanja:

         a) prethodni sporazum strana

         b) nabavka od domaćih farmera

         c) nabavka usluga iz inostranstva

         d) ostalo.

 U tehničkoj specifikaciji su navedene osnovne kontrole računa koje će se raditi u realnom vremenu kao i naknadne kontrole. Pojasniti ovaj postupak.

(Npr. ukoliko je račun fiskalizovan i izdat kupcu u nekoj prodavnici i mora da se koriguje. Ukoliko neka od poslovnih provjera kao PIB , ENU kod nije dobar mijenja se i IKOF računa). Koji je rok za ispravku ovih grešaka? I da li ovo znači da obveznik fiskalizacije svakodnevno mora da provjerava da li na SEP-u ima neka dodatna poruka o greškama?

U Tehničkoj specifikaciji V02 u poglavlju 3.7.3. Obavezne kontrole se kaže:

Obavezna kontrola sprovodi se na primljenim porukama s podacima o računima u CIP sistemu u realnom vremenu. Kada bilo koja od kritičnih kontrola nije završena, elektronska poruka o računu neće biti odobrena i fiskalni identifikacioni kôd se neće izdati.

U tom slučaju poreski obveznik mora otkloniti grešku i naknadno fiskalizovati račun.

Ukoliko je račun fiskalizovan (gotovinski ili bezgotovinski) i uočena je nepravilnost u računu, neophodno je korigovati račun mehanizmom izdavanja korektivnog računa. Korektivni račun mora sadržati sve stavke i iznose sa predhodnog računa sa predznakom iznosa (-). Ovim postupkom se predhodni račun de facto stornira. Nakon toga se izdaje novi račun sa validnim PIB-om kupca kod bezgotovinskog plaćanja. U gotovinskom plaćanju nema podatka o PIB-u kupca.

Rok za ovu vrstu korekcije računa ne postoji. Za poresku upravu je to validan fiskalizovani račun. Stvar je poreskog obveznika kada će da izvrši korekciju računa.

Da li će se porez i za maloprodjane i za veleprodajne račune računati preračunatom stopom iz ukupnog iznosa sa porezom?

Na poreskom obvezniku je da odabere metodu obračuna poreza. Jedan od metoda je izračunavanje poreza preračunatom stopom. Poreska uprava insistira da putem xml pošalju ispravni podaci o perezu definisani xml šemom.

U XML poruci za račune atribut Iznos marže. 

3.7.1.15. Račun: Iznos marže na računu (Ukupni iznos koji se odnosi na poseban postupak marži na računu u decimalnom obliku (oporezivi iznos). Marža za polovnu robu, umjetnička djela, kolekcionarstvo ili antikvitete.)

Da li se ovo šalje samo za navedene kategorije? Šta znači oporezivi iznos i na šta utiče?

Da. Šalje se samo za navedene kategorije i regulisano je Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (članovi 46-49)

Koji sve podaci su potrebni za registraciju operatera?

Da li je šifra operatera njegov matični broj ili neka šifra koju će svaki operater dobiti prilikom registracije svih operatera?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 046/19 od 07.08.2019, 073/19 od 27.12.2019),

Član 8:

Obveznik fiskalizacije dužan je da Upravi dostavi prijavu oznake operatora i jedinstveni matični broj operatora iz stava 1 ovog člana.

U Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020)

Član 3

Obveznik fiskalizacije treba da dostavi Upravi prijavu oznake operatora fiskalnog servisa, radi identifikacije operatora.


Sva Često postavljana pitanja možete naći ovdje: https://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232797/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-cesto-postavljana-pitanja.html