Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA - Treći set Često postavljanih pitanja

Datum objave: 21.09.2020 10:09 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicuU cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Tehničkoj i Funkcionalnoj specifikaciji, ovdje možete naći treći set često postavljanih pitanja, koja se na nedjeljnoj osnovi dopunjavaju, radi edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa:

PROJEKAT ELEKTRONSKE FISKALIZACIJE -  PITALI STE PORESKU UPRAVU

Koji su neophodnih podaci koji se moraju stampati na gotovinskom racunu koji ce kupac dobiti sa ENU?

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u članu 7 definisani su podaci koje treba štampati na gotovinskom računu:

Član 7

“Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

   - broj fiskalnog računa;

   - vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

   - oznaku operatora fiskalnog servisa;

   - identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

   - jedinstveni identifikacioni kod računa;

   - način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

   - rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

   - poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja”.

U okviru Funkcionalne specifikacije, u dijelu 5.3. Registracija gotovinskog depozita na ENU, definisano je da u toku jednog dana obveznik mora registrovati gotovinski depozit, a da se podizanje gotovine može vršiti i više puta. Imajući u vidu da može doći do pogrešnog unosa depozita, a pošte nije predviđena mogućnost da se depozit unese više puta u toku dana (dosadašnje fiskalne kase/štampači su imali mogućnost da se više puta unose depozit, a kasa ih sve sabira), da li će biti moguća izmjena unijetog depozita.

Postoji mogućnost korekcije gotovinskog depozita, slično kao kod korektivnog računa.

Kako će izgledati XML fajl koji vraća Vaš server, tj. kako će izgledati odgovor servera?

Odgovor na ovo pitanje možete naći u poglavlju 3.7.5. Primjer XML , odnosno 3.7.5.1. XML zahtjev  i 3.7.5.2. XML odgovor, gdje su dati primjeri poruka.

Da li je moguće dobiti kvalifikovane sertifikate i registrovati se u ROF i RSPOS iako se još uvek nije izvršila registracija firme u Crnoj Gori?

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS Poreske uprave Crne Gore.

Kvalifikovani certifikat se može dobiti od Pošte Crne Gore koja je ovlašćeno certifikaciono tijelo. Uslove za dobijanje certifikata možete naći na sajtu Pošte Crne Gore.

Kada ce Tehnička i Funkcionalna specifikacija biti distupne na engleskom jeziku?

Proces prevođenja finalnih dokumenata za krajnje korisnike vezanih za projekat elektronske fiskalizacije je u toku. Isti će biti dostupni u narednim danima, odnosno čim prevod bude završen, te molimo za strpljenje i razumijevanje, imajući u vidu obimnost materijala.

Na koji način će se fiskalizovati privremene i konačne situacije koje izdaju privredna društva koja posluju u građevinskom sektoru, obzirom na to da iste po izdavnju moraju biti potpisane od strane nadornog organa i investitora?

Da li će se i na koji način fiskalizovati knjižna odobrenja i storna faktura?

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 2 se kaže: “Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa”. Dakle, fiskalizija se vrši u trenutku nastajanja prometa proizvoda i usluga.

Sistem fiskalizacije sadrži i korektivni račun (ispravak privremenog računa). Detalje možete naći u Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html u poglavlju 5.5 Fiskalizacija korektivnih računa.

Knjižna odobrenja se ne fiskalizuju. Storno faktua spada u kategoriju fiskalizacije korektivnih računa.

Ukoliko dođe do prekida u internet konekciji gdje će veliki poreski obveznici predavati fakture na fiskalizaciju?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V “Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa” (članovi 17-22) jasno definiše postupak fiskalizacije u slučaju prekida stalne internet veze.

Ko izdaje certifikat za potrebe fiskalizacije?

Svi poreski obveznici u Crnoj Gori posjeduju certificate na tokenu za predaju poreskih prijava elektronskim putem. Za registraciju poreskog obveznika, poslovnog prostora, elektronskog naplatnog uređaja i operatora se koristi ovaj certifikat koji je na tokenu.

Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.

Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT)

Dakle, razlikujemo dva procesa registraciju i fiskalizaciju. Registracija se obavlja tokenom, a fiskalizacija soft sertifikatom koji se instalira na elektronskom naplatnom uređaju.

Ako u toku obrade poruke o računu dođe do greške usled neispravnog elektronskog potpisa fiskalni servis vraća XML poruku sa odgovorom koja sadrži opis greške.

Da li softver za fiskalizaciju, koji može biti instaliran centralno na serveru i fiskalizirati račune za više pojedinih naplatnih uređaja (kao "proxy" prema centralnom serveru PU), može biti instaliran na serveru koji je izvan Crne Gore, odnosno, da li će biti dopušteno spajanje prema poreskoj upravi sa serverom izvan Crne Gore?

Što se tiče smeštaja servera na kome je smješten softver za fiskalizaciju u zakonskoj regulative za sada nema ograničenja.

Da li je strano pravno lice, konkretno pravno lice iz Srbije, dužno da se registruje za elektronsku fiskalizaciju ukoliko se bavi proizvodnjom softvera I isti namerava da prodaje i firmama u Crnoj Gori?

Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.


Sva Često postavljana pitanja možete naći ovdje: https://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232797/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-cesto-postavljana-pitanja.html